Take a virtual tour of the inn.

Enjoy a taste of the Vermont Scenery.